Skriv i Andreas sin blog

 

 

 

 

 

 

Skog, miljø og klima

 

Fredning av skog er sløsing med ressurser og virker negativt på klimaregnskapet


Binding og lagring av CO2 er det mest sentrale tema for tiden. En vesentlig del av debatten bygger på uriktige påstander. Dette fører til feilaktige konklusjoner og kostbare tiltak som  gjør  galt verre.


Skog i vekst frigjør oksygen og binder kullstoff. Lyset fra sola skaffer energi til denne prosessen som kalles fotosyntesen. Dette er grunnlaget for liv på jorda.
Fredning av skog bidrar negativt i klimaregnskapet.
Død skog frigjør ikke oksygen, men er bare midlertidig lagring inntil forråtnelse. Da slippes ut gasser som er farligere enn CO2 .Fredning av gammel uveksterlig skog er ressurssløsing. Det samme gjelder arealer som er avskoget for dyrking og siden legges brakk. Dette får gjerne navnet kulturlandskap, og fredes fordi noen synes det er vakkert. Dette er høgproduktive arealer.

Kunstig binding av CO2 er urealistisk. Dette måtte i tilfellet skje ved lagring i geologiske strukturer og krever store konsentrerte utslipp som for eksempel kullkraftverk. CO2 fra fly og biler er ikke mulig å tenke seg noen løsning for. Sannsynligvis er bare 20 % av verdens CO2- produksjon mulig å ta vare på.  Foreløpig eksisterer det ingen teknologi for kunstig CO2- binding, men det måtte skje i geologiske strukturer og være energikrevende. Prisen ville gjerne komme opp i 10 til 20 ganger så mye som binding i skog.

 

Skog dekker 10% av verdens areal og frigjør over 40% av vårt oksygen. Nest største aktør er havområdene som dekker 70% av  jordens areal og har ansvaret for knapt 40%  Det er teknisk, biologisk og økonomisk mulig å fordoble fotosyntesen i verdens skoger.  .

 

Siste halvdel av forrige århundre skjedde en vesentlig opptrapping av norsk skogproduksjon. Produksjonsforskning og planteforedling sammen med økende offentlig vektlegging på skogens betydning la grunnlaget for at vi i dag har større kubikkmasse i våre skoger enn noen gang i historisk tid. I tillegg var norske skogbrukere involvert i ørkengjenvinning i Afrika.

Dessverre utviklet det seg på slutten av det 19. århundre ideer om at skogproduksjon ikke var forenlig med friluftsliv. En nærmest religiøs bevegelse som vektla hva som var pent å se på tok overhånd. Det fremkom teorier om biologisk mangfold og truede arter som forankret seg sterkt i radikale politiske fora.

 

Skrekksenarier som fenget godt i verdens massemedia holder nå på å drepe gode krefter. I stedet for at norsk skogbruk skulle bli et eksempel for resten av verden  henges vi ut som de største syndebukker på miljøsiden.

.

 

Artikler om klimapolitikk:

 

Skogens muligheter
Skogsjef Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund

 

Kystskogbruket og de politiske partiers programarbeid
Skognæringa i kystfylkene av Mathias Sellæg (sign.) Prosjektleder


Skog og klima. Gjeninnfør et troverdig skogoppsyn.
Knut Dæhlen

 

Skog regulerer klima

 

Ekstern lenker:

 

Kystskogbruket

 

 

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.andreasfinstad.no